"Towards a country where people live and are treated with dignity, enjoy a shared prosperity, and where cooperation exists."

ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း

လူထုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းအားလုံးပါဝင်မှုလက်ကမ်းစာစောင် (စကောကရင်)

လူထုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းအားလုံးပါဝင်ခြင်း

လက်ကမ်းစာစောင်/ စကောကရင်

လူထုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းအားလုံးပါဝင်မှု လက်ကမ်းစာစောင် ( ပိုးကရင်)

လူထုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းအားလုံးပါဝင်မှု

လက်ကမ်းစာစောင်/ ပိုးကရင်

လူထုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းအားလုံးပါဝင်မှု (လက်ကမ်းစာစောင်)

လူထုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းအားလုံးပါဝင်မှု

လက်ကမ်းစာစောင်/ မြန်မာ

မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်မှုများတွင် လူထုပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်း

မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်မှုများတွင် လူထုပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်း

လက်စွဲစာအုပ်

Parks in Yangon: Accessible Public Parks for All

Parks in Yangon: Accessible Public Parks for All

Paper/English

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှု (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း

Expanding Community-Based Tourism in Myanmar

Expanding Community-Based Tourism in Myanmar

Policy Brief/English

ရန်ကုန်မြို့ရှိ စိမ်းလန်းဧရိယာများ

ရန်ကုန်မြို့ရှိ စိမ်းလန်းဧရိယာများ

စာတမ်း

ရန်ကုန်မြို့ရှိ စိမ်းလန်းဧရိယာများ

ရန်ကုန်မြို့ရှိ စိမ်းလန်းဧရိယာများ

အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှု

စာတမ်း

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း

ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု

ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု

အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း

ရန်ကုန်မြို့၌သန်ရှင်းစိတ်ချရသောရေရရှိနိုင်မှု

ရန်ကုန်မြို့၌သန်ရှင်းစိတ်ချရသောရေရရှိနိုင်မှု

စာတမ်း

ရန်ကုန်မြို့၌သန်ရှင်းစိတ်ချရသောရေရရှိနိုင်မှု

ရန်ကုန်မြို့၌သန်႕ရှင်းစိတ်ချရသောရေရရှိနိုင်မှု

စာတမ်း

မြိုင်နှင့် သံတောင်ကြီးဒေသ လူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်းများ

မြိုင်နှင့် သံတောင်ကြီးဒေသ လူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်းများ

စာတမ်း

ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို ဘယ်အရာတွေက ကန့်သတ်နေလဲ

ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို ဘယ်အရာတွေက ကန့်သတ်နေလဲ။

စာတမ်း

လူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း မူဝါဒစာတမ်းအကျဉ်းချုပ်

လူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း မူဝါဒစာတမ်းအကျဉ်းချုပ်

အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း

ဂေါ်ရင်ဂျီကျွန်းဒေသ လူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း ကနဦးတွေ့ရှိချက်ဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း

ဂေါ်ရင်ဂျီကျွန်းဒေသ လူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း ကနဦးတွေ့ရှိချက်ဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း

အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း

Assessment of the Feasibility of Community-Based Tourism In Karen State, Myanmar

Assessment of the Feasibility of Community-Based Tourism In Karen State, Myanmar in Transition Period to Foster Local Ownership and Support Peace Building